Kodeks etyczny

KODEKS ETYCZNY

INVESTMENT TRADING CONSULTING SPÓŁKA Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W SKARSZEWACH

PREAMBUŁA:

 

Investment Trading Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach (zwana dalej: ITC) przekonana o wadze i konieczności przestrzegania w działalności gospodarczej nie tylko obowiązujących przepisów prawnych lecz również uniwersalnych standardów etycznych, wprowadza niniejszy Kodeks Etyczny (zwany dalej: Kodeksem), jako deklarację i wyznacznik podstawowych zasad etycznych obowiązujących w ITC zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

 

Kodeks stanowi odzwierciedlenie wartości etycznych, jakim ITC  hołduje i jakich chce przestrzegać.

 

Kodeks kierowany jest do wszystkich osób  zarządzających i pracowników ITC (niezależnie  od podstawy ich zatrudnienia), którzy powinni się nim kierować w codziennej działalności i pracy, jak również do współpracowników, partnerów biznesowych oraz kontrahentów ITC.

 

Podstawowymi celami kodeksu są, dążenie do ciągłego podnoszenie standardów moralnych  w prowadzeniu biznesu, budowanie w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych relacji opartych na zaufaniu, uczciwości i wzajemnym szacunku, zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług oraz rzetelności wobec kontrahentów i organów państwowych, dążenie do uwzględniania w podejmowanych decyzjach i działaniach potrzeby ochrony pracowników, środowiska naturalnego, a także potrzeb społeczeństwa. A ponadto, dążenie do eliminowania takich działań, które mogłyby się przyczyniać, choćby pośrednio, do naruszeń prawa, ze szczególnym uwzględnieniem norm dotyczących Praw Człowieka.

 

Postępowanie zgodnie z Kodeksem zapewnić ma osiąganie ciągłego rozwoju ITC oraz sukcesów biznesowych przy zachowaniu i dalszym budowaniu najwyższej reputacji firmy, z czym immanentnie związana jest w ocenie ITC konieczność przestrzegania zasad etycznych w każdej sytuacji. Przy jego pomocy ITC chce budować uczciwe, sprawiedliwe i długoterminowe relacje ze swoimi współpracownikami, partnerami biznesowymi, kontrahentami i pracownikami.

I. ZASADY OGÓLNE

1. ITC deklaruje się postępować etycznie we wszystkich sferach swej działalności.

2. ITC szanuje wszystkie uniwersalne standardy etyczne, choćby nie zostały wprost ujęte w Kodeksie.

3. ITC promuje etyczne postawy i zachowania w każdym aspekcie swej działalności zarówno w relacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych firmy.

II. PRAWA I WOLNOŚCI

1. ITC przestrzega przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

2. ITC przestrzega i popiera Prawa Człowieka, w szczególności prawo do życia, prawo do wolności osobistej i wolności słowa, zakaz tortur, zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej, wolność od wyzysku,  prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania i wyrażania opinii, zakaz dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, w tym takiego jak: płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.

3. ITC przestrzega zakazu pracy dzieci, pracy przymusowej, stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego i fizycznego oraz znieważania, a także zakazów dotyczących molestowania seksualnego i mobbingu. ITC uznaje miejsce pracy  za wolne od tego typu praktyk.

4. ITC nie podejmuje działań, które choćby pośrednio mogłyby prowadzić do naruszeń Praw Człowieka, ułatwiać, promować lub wspierać takie naruszenia, w szczególności nie korzysta, w tym pośrednio, z pracy przymusowej, pracy dzieci lub pracy prowadzącej do wyzysku. Nie dyskryminuje swoich pracowników, współpracowników, partnerów biznesowych i kontrahentów.

5. ITC nie wchodzi w relacje biznesowe i współpracę z podmiotami, które dopuszczają się naruszeń prawa, a w szczególności naruszeń ww. praw i wolności.

III. RELACJE ZEWNĘTRZNE

1. ITC utrzymuje relacje ze współpracownikami, partnerami biznesowymi i kontrahentami oparte na jasnych dla obu stron zasadach, zgodnych z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, kierując się przy tym profesjonalizmem i wzajemnym zaufaniem.

2. ITC rzetelnie i zgodnie z prawdą informuje o swoich produktach i usługach.

3. ITC kładzie nacisk na dostarczanie najwyższej jakości produktów i świadczonych usług.

4. ITC oferuje produkty i usługi zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi standardami.

5. ITC podejmuje decyzje w zakresie współpracy w oparciu o wyłącznie merytoryczne przesłanki. Nie dopuszcza w tym zakresie faworyzowania lub wykluczania.

6. ITC przestrzega zawartych umów.

7. ITC deklaruje dokonywanie terminowych zapłat za wykonaną usługę lub dostarczony towar.

8. ITC utrzymuje w tajemnicy poufne informacje uzyskane od współpracowników, partnerów biznesowych i kontrahentów oraz zapewnia bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

9. ITC prowadzi działalność z poszanowaniem uczciwej konkurencji. Nie akceptuje żadnych form uzgodnień między podmiotami gospodarczymi godzących w uczciwą konkurencję. Podobnych standardów oczekuje od swoich współpracowników i partnerów biznesowych.

10. ITC szanuje własność intelektualną współpracowników, partnerów biznesowych, kontrahentów oraz konkurencji.

ITC ze szczególną pomocą, troską i uprzejmością traktuje konsumentów, udzielając im szczegółowych Każdy konsument powinien mieć świadomość treści podpisywanych umów i być poinformowany o wszelkich konsekwencjach wynikających z zapisów umownych

11. ITC podejmuje działania, celem zapewnienia, aby rozpatrywanie ewentualnych reklamacji odbywało się bez zbędnej zwłoki i z zastosowaniem jasnych procedur.

12. ITC podporządkowuje swe działania nadrzędnemu celowi, którym jest zadowolenie Klienta.

13. ITC respektuje prawo, tradycje i kulturę każdego kraju, w którym prowadzi działalność.

14. ITC w kontaktach z instytucjami publicznymi, organami władzy na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, kieruje się standardami uczciwości, otwartości i współpracy.

15. W ITC wszystkie osoby zarządzające i pracownicy, mają obowiązek przestrzegania prawa i procedur wewnętrznych, w tym Kodeksu.

16. ITC oczekuje od swych pracowników, współpracowników, partnerów biznesowych i kontrahentów działania z zachowaniem prawa i postępowania w sposób etyczny.

IV. RELACJE WEWNĘTRZNE

1. W ITC relacje z pracownikami i między pracownikami, opierają się na przejrzystych zasadach, zgodnych z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zaś na: zaufaniu, uczciwości, szczerości, uprzejmości, dobrych zamiarach i wzajemnym szacunku.

2. W ITC każdy pracownik, bez względu na zajmowane stanowisko, jest traktowany z poszanowaniem jego godności osobistej. ITC nie dopuszcza do wykorzystywania pozycji zawodowej do poniżania innych czy szkodzenia im.

3. ITC promuje prace wykonywaną w przyjaznej atmosferze. Celem ITC jest kształtowanie u podwładnych poczucia satysfakcji i odpowiedzialności za firmę.

4. ITC prowadzi przejrzystą i transparentną politykę personalną.

5. ITC sprzeciwia się i nie akceptuje stosowania w polityce personalnej, jak i w codziennej pracy, jakichkolwiek praktyk związanych z dyskryminacją - niezależnie od przyczyny.

6. ITC sprzeciwia się i nie akceptuje jakichkolwiek form molestowania, mobbingu lub jakichkolwiek innych form przemocy w miejscu pracy.

7. ITC promuje uczciwość, pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, otwartą współpracę dla dobra wspólnego, budowanie i utrzymywanie zaufania wśród pracowników, a także szacunek, uprzejmość, wyrozumiałość i pomoc, bez względu na zajmowane stanowisko.

8. ITC stwarza wszystkim pracownikom równe szanse w zakresie wynagradzania, doskonalenia zawodowego, awansu, premiowania, na podstawie indywidualnych możliwości, osiągnięć i wyników pracy.

9. ITC docenia pracowników, obowiązkowych, lojalnych i angażujących się w powierzone zadania.

10. Priorytetem ITC jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

11. ITC nie akceptuje, przeciwstawia się i nie dopuszcza do jakichkolwiek form korupcji.

12. ITC popiera i wspiera rozwój zawodowy pracowników.

V. OCHRONA ŚRODOWISKA

1. ITC uwzględnia i kieruje się w swojej działalności troską o środowisko naturalne. Przy podejmowaniu decyzji i działań bierze pod uwagę ich oddziaływanie na środowisko naturalne, dokładając starań, aby były ono możliwie jak najmniejsze.  

2. ITC propaguje zachowania proekologiczne wśród pracowników, współpracowników, partnerów biznesowych oraz kontrahentów.

VI. ODDZIAŁYWANIE NA SPOŁECZEŃSTWO

1. ITC dokłada starań, aby poprzez swą działalność oddziaływać pozytywnie na społeczność, w szczególności zaś na społeczność lokalną.

2. ITC chce być podmiotem gospodarczym społecznie wrażliwym.

3. ITC bierze pod uwagę w swej działalności interes społeczny.

pobierz kodeks

kontakt

Dziękujemy

Twoja wiadomość została wysłana pomyślnie.
Odpowiemy na nią najszybciej jak to możliwe.

kontakt

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

*pola wymagane